Hawthorn Berries Powiększ obraz

Hawthorn Berries

303

Nowy produkt

250 kapsułek - 565 mg

Hawthorn Berries - Głóg owoce:

Zadbaj o swoje serce!

  • Korzystnie wpływa na pracę serca i układu krwionośnego
  • Normalizuje ciśnienie tętnicze krwi
  • Stosowany w arytmii, niewydolności serca i stwardnieniu tętnic
  • Bogaty w witaminy, minerały, przeciwutleniacze
  • Normalizuje poziom cholesterolu we krwi

Więcej szczegółów

Brak produktów w magazynie

44,70 zł Brutto

Więcej informacji

Kwiaty i owoce głogu od wieków były stosowane głównie jako środki wzmacniające serce, łagodne leki moczopędne w organicz­nych i czynnościowych zaburzeniach, w funkcjonowaniu ser­ca, w tym zastoinowej niewydolności serca, dławicy piersio­wej i w nadciśnieniu.

Antyseptyczne właściwości głogu były również wykorzysty­wane w celu łagodzenia dolegliwości bólu gardła.

Informacje podstawowe

Związki zawarte w kwiatostanach głogu wywierają bezpo­średni wpływ na mięsień sercowy, nieznacznie zwiększając siłę jego skurczów i zmniejszając ich częstotliwość. Szcze­gólne znaczenie ma rozkurczowe działanie na naczynia wień­cowe serca, powodujące ustąpienie bólu i uczucia duszności. Głóg wywiera też korzystny wpływ na naczynia krwionośne mózgu.

Cenną właściwością jest powolne i łagodne działanie związ­ków czynnych występujących w głogu, co sprzyja stosowaniu go u osób starszych ze zmianami miażdżycowymi.

Wyciągi z głogu działają także uspokajająco oraz słabo moczo­pędnie. W homeopatii wyciągi z kwiatostanu głogu zalecane są w zaburzeniach krążenia u osób starszych oraz we wcze­snych fazach niewydolności krążenia.

Wpływ owoców głogu na serce jest taki sam jak kwiatosta­nów, ale ich właściwości tonizujące są dwukrotnie słabsze.

Działanie farmakologiczne

Kwiatostan zawiera do 2% flawonoidów (witeksynę, ruty­nę), procyjanidyny, fenolokwasy, związki triterpenowe, ami­ny, adenozynę i związki pokrewne, garbniki skondensowane. Owoce zawierają mniej flawonoidów, więcej procyjanidyn i pochodne epikatechiny, witaminę C i A oraz sorbitol.

Flawonoidy w głogu mają silne działanie, podobne do witami­ny P (określenie na mieszaninę około 30 związków organicz­nych z grupy flawonoidów, rutyna, kwercytyna, witeksyna).

Najaktywniejsza w głogu jest witeksyna. Witeksyna – fla­won C-glikozyd apigeniny. Poprawia przepływ wieńcowy, działa przeciwwysiękowo, przeciwzapalnie, przeciwaler­gicznie. Tonizuje pracę serca, obniża podwyższone ciśnienie krwi. Zwiększa wewnątrzkomórkowy poziom witaminy C, przedłuża i wzmacnia jej działanie poprzez ochronę jej przed oksydacją. Uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne.

Działanie i zastosowanie

Wyciąg z kwiatostanów głogu wykazuje działanie rozkurczo­we na mięśnie gładkie jelit, macicy, dróg moczowych, naczyń krwionośnych.

Najważniejsze jest jego działanie rozkurczowe na naczynia wieńcowe serca. Zmniejszenie napięcia ścian naczyń serca powoduje ustąpienie bólu i uczucia duszności, zwiększenie dopływu krwi, co powoduje dotlenienie mięśnia sercowego i usunięcie szkodliwych metabolitów.

Głóg działa bezpośrednio na mięsień sercowy, wzmaga siłę skurczu i zmniejsza jego częstotliwość, dzięki temu następują dłuższe przerwy między skurczami i lepszy wypoczynek ser­ca.

Przetwory z głogu działają korzystnie na naczynia mózgo­we. Rozkurcz i rozszerzenie tych naczyń powoduje lepsze ukrwienie, dotlenienie i odżywienie mózgu, co przeciwdziała amnezji mózgu.

To działanie ma ogromne znaczenie dla ludzi starszych ze zmianami miażdżycowymi, tym bardziej że głóg działa łagod­nie i długotrwale i nie nastręcza obaw o niebezpieczne kom­plikacje, jakimi są uszkodzenia naczyń dotkniętych miażdżycą.

Głóg obniża ciśnienie krwi. Wyciągi z kwiatostanu głogu działają również uspokajająco i kojąco na system nerwowy. Owoce głogu wykazują działania podobne, przy czym mają działanie bardziej wzmacniające, a w mniejszym stopniu roz­kurczowe.

Głóg a układ krążenia

Ekstrakty z głogu są skuteczne w obniżaniu ciśnienia krwi, atakach dusznicy bolesnej, obniżaniu poziomu cholesterolu w surowicy krwi oraz zapobieganiu osadzania się cholestero­lu w ściankach tętnic.

Takie działanie fizjologiczne wydaje się być wynikiem nastę­pujących działań:

♦ zwiększenia dopływu krwi do serca poprzez rozszerzenie naczyń wieńcowych,

♦ poprawy procesów metabolicznych serca, co prowadzi do zwiększenia siły

♦ skurczu mięśnia sercowego i eliminacji niektórych rodza­jów zaburzeń rytmu,

♦ hamowanie enzymu uczestniczącego w powstawaniu an­giotensyny (silna substancja odpowiadająca za zwężenie naczyń krwionośnych).

Zwiększona wydajność serca została odnotowana u ludzi, którym podano ekstrakty z głogu. Poprawa wynikała nie tylko ze zwiększenia zaopatrzenia miokardium (mięśnia sercowe­go) w krew i tlen, ale również z faktu, że interakcje między enzymami flawonoidów poprawiały energetykę komórek mięśnia sercowego.

Dowodem na to, że głóg poprawia metabolizm energii i wy­korzystanie tlenu przez serce jest spadek poziomu skumu­lowanego kwasu mlekowego. Bez udziału tlenu mięsień sercowy „przerzuci się” na zamianę cukrów w energię. W wyniku tego kwas pirogronowy ulega przekształceniu w kwas mlekowy. Odzyskiwanie pełnej funkcjonalności serca jest odwrotnie proporcjonalne do zawartości poziomu kwa­su mlekowego w sercu. Dobroczynne skutki działania głogu w dusznicy bolesnej wydają się być bardziej związane z jego zdolnością do zwiększenia wykorzystania tlenu, jak wskazano przez zmniejszenie stężenia kwasu mlekowego w tkance ser­ca, a nie jego zdolnością do rozszerzania naczyń wieńcowych.

Miażdżyca

Ekstrakt z głogu, podobnie jak inne ekstrakty zawierające proantocyjanidyny (np. wyciąg z nasion winogron), mimo iż występują w formie suplementu, powinny być traktowane jako niezbędny składnik żywności w profilaktyce miażdży­cy. Zwiększenie spożycia flawonoidów poprzez zażywanie ekstraktów głogu ma liczne działanie poprawiające zdrowie, w tym zmniejszenie poziomu cholesterolu i zmniejszanie rozmiaru istniejących złogów miażdżycowych. To z kolei jest prawdopodobnie wynikiem stabilizacji kolagenu. Spadek inte­gralności macierzy kolagenowej jest wynikiem osadzania się cholesterolu w tętnicach. Wielu naukowców uważa, że silna macierz kolagenowa tętnic zapobiega osadzaniu się blaszek miażdżycowych. Flawonoidy zawarte w głogu, zwiększając integralność struktury kolagenu, mogą zapewniać wysoką ochronę przed rozwojem miażdżycy tętnic. Co więcej, poda­nie ekstraktów proantocyjanidyn zwierzętom powodowało odwrócenie zmian miażdżycowych, jak również zmniejsze­nie poziomu cholesterolu w surowicy. Flawonoidy zawarte w ekstraktach głogu w sposób znaczący zapobiegają powsta­waniu procesów miażdżycowych, a nawet potrafią spowodo­wać cofnięcie tych zmian. Miażdżyca tętnic wciąż jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce.

Przetwory z głogu są stosowane dla poprawy stanu serca w niewydolności wieńcowej, w osłabieniu mięśnia serco­wego z powodu zaburzeń metabolitycznych, po przebytych chorobach zakaźnych, w zaburzeniach rytmu serca u osób starszych, ponadto w miażdżycy, także w nadciśnieniu krwi i objawach dusznicowych. Stosuje się głóg również w upośle­dzonym krążeniu krwi w naczyniach mózgowych, w zawro­tach i w bólach głowy, w ogólnym zmęczeniu, a także jako środek uspokajający.

Nadciśnienie

Głóg wykazuje łagodne działanie obniżające ciśnienie krwi, które wykazano w licznych badaniach doświadczalnych i kli­nicznych. Jego działanie obniżania ciśnienia krwi jest unikalne, ponieważ odbywa się poprzez szereg różnych efektów fizjo­logicznych. W szczególności rozszerza naczynia wieńcowe, zwiększa wydolność pracy serca i posiada łagodne działanie moczopędne.

Pojawienie się efektów działania głogu zazwyczaj wymaga długotrwałego podawania. W wielu przypadkach osiągnięcie odpowiedniego stężenia w tkankach może trwać do 2 tygo­dni.

Zastoinowa niewydolność serca

Głóg ma długą historię zastosowania w zastoinowej niewy­dolności serca, szczególnie w połączeniu z naparstnicą lub innymi ziołami zawierającymi glikozydy nasercowe (np. Ce­reus grandifloris, znany także jako Cactus grandifloris oraz Conval­laria majalis). Wzmaga on działanie glikozydów nasercowych. Preparaty głogu są bardzo skuteczne we wczesnych stadiach niewydolności serca i arytmii, dla których stosowanie na­parstnicy nie jest jeszcze wskazane. Zostało to wielokrotnie udowodnione w badaniach podwójnie ślepej próby. W jed­nym z ostatnich badań 30 pacjentów z zastoinową niewydol­nością serca zostało ocenionych podczas losowego badania podwójnie ślepej próby. Kuracja trwała 8 tygodni, a substan­cja była przyjmowana w dawce 1 kapsułka 2 razy na dobę. Grupa przyjmująca ekstrakt z głogu wykazała istotną staty­stycznie przewagę nad grupą placebo ze względu na zmiany w funkcjonowaniu serca ocenionego podczas standardowych badań lekarskich. Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi było również lekko obniżone. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych badań nad ekstraktem z głogu, nie wystą­piły żadne działania niepożądane.

Stabilizacja kolagenu

Flawonoidy w głogu posiadają znaczące właściwości stabili­zujące kolagen. Kolagen jest najpowszechniejszym białkiem w organizmie i jest odpowiedzialny za utrzymanie integral­ności substancji podstawowej, ścięgien, wiązadeł i chrząstki. Kolagen ulega zniszczeniu podczas procesów zapalnych wy­stępujących w reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorób przyzębia oraz innych stanów zapalnych kości, chrząstek, sta­wów i pozostałych elementów tkanki łącznej.

Rola flawonoidów jest szczególnie ważna ze względu na zdol­ności do zapobiegania destrukcji kolagenu. Wpływają one na metabolizm kolagenu na wiele sposobów.

♦ Posiadają naturalną zdolność wpływania na wzmocnienie naturalnego usieciowania kolagenu, co tworzy macierz kolagenową tkanki łącznej (substancji podstawowej, chrząstki, wiązadeł itp.).

♦ Zapobiegają powstawaniu uszkodzeń spowodowanych działaniami wolnych rodników ze względu na zdolność ich wychwytywania.

♦ Zapobiegają uwalnianiu i syntezie związków towarzyszą­cych zapaleniu, takich jak prostaglandyny prozapalne, hi­stamina, leukotrieny.

 

Przeciwwskazania

Głóg stosowany nawet przez długi czas nie powoduje działań ubocznych. Jedynym wyjątkiem są osoby z niskim ciśnieniem krwi.

 

Skład: głóg (owoce), otoczka kapsułki: żelatyna

Akcesoria